Tuesday, June 2, 2020

KooB Yuav NKauj Mab Qus

Koob Yuav Nkauj Mab Qus

Hmoob Khej3  Txoj Kev HLuB  Zos Vib Nais

birdybird@yahoo.com

 

Nyob zoo phooj ywg txhua tus cov uas tuaj nyeem. Ntev loo lawm thiab yom uas yog kuv tsis tau tuaj sau dab neeg rau hauv no lawm thiab. Muaj 2 tug phooj ywg tau email rau kuv kom kuv tuaj sau 1 2 zaj dab neeg rau sawv daws tuaj nyeem laug hnub laug hmo kom txhob laj nyob twb hais ntev los lawm thiab yom tab sis thov txim kuv ho tsis tau tuaj hais es hmo no kuv li tuaj sau los yog tuaj hais.. li cas los ho zam txim pub thiab. Zaj ntawm no yog ib zaj nraug Hmoob yuav nkauj Mab Qus.

 

Koob yog ib tug tub hluas Hmoob nws lub hnub nyoog yog 18 Xyoo nws nyob rau Lub Teb Chaws Guyane hauv Lub Nroog Cacao Sab South America ciam teb npuab rau Teb Chaws Brazil. Lub Teb Chaws Guyane ntawm no nws yog Fab Kis av los sis lus As Kiv hu ua French Guiana. Lub caij 30 tawm xyoo thaum ub Hmoob sawv daws tseem yog neeg tawg rog nyob rau Vib Nais Thaib Teb muaj ib txhia Hmoob lawv tau xam phaj tuaj mus nyob rau Teb Chaws Guyane ntawm nov yog Fab Kis txais lawv tuaj vim tias Hmoob yog ib co nyiam nyob raws tej toj roob hauv pes nyob hav zoov hav tsuag luaj teb ntov ntoo ua noj ua haus raws hav zoov hav tsuag.

Fab Kis thiaj li tos Hmoob tuaj mus nyob rau thaj av ntawm no kom Hmoob ua noj ua haus ib yam li thaum ub Hmoob tseem nyob rau Teb Chaws Nplog vim tias hauv Guyane hav zoov tseem tshuav ntau thiab dav heev. Xyoo ntawv Koob kawm tag High School nyob rau hauv Zos Cacao ces nws txawm los taij nws txiv thiab nws niam tias nws xav yuav poj niam nws xav yuav Maiv Yaj uas yog nws tus hluas nkauj nws tham swm swm.

Tiam sis Koob niam thiab Koob txiv tau hais rau Koob tias Koob tus tij laug hlob twb nyuam qhuav yuav poj niam lawm thiab nws niam nws txiv xav kom Koob ua siab ntev tos lwm xyoo tso yuav yuav los mam li yuav thiab tos nws niam nws txiv khwv ib xyoos seb muag puas tau lawv cov qoob loo uas yog cov noob taum cacao ntawm no kom ho tau me tsis nyiaj ntxiv thiab tso nws mam li yuav Maiv Yaj nkawv ua niam ua txiv li nta kom tag nrho tus nqi nyab.

Koob thiaj li hais rau Koob niam thiab txiv hais tias yog li ntawv no cia Koob ho mus nrhiav hauj lwm ua thiab seb ho puas tau nyiaj li cas los ntxiv es txog thaum nws yuav poj niam tiag thiaj li tsis nyuaj. Koob niam thiab txiv kuj tsis hais li cas thiab nkawv yeej xav kom Koob mus nrhiav hauj lwm ua thiab seb puas khwv tau me ntsis nyiaj ntxiv nkawv li thiab.

Thaum sawv daws tham li ntawv tag Koob thiaj li mus nrog Maiv Yaj tham ua twb zoo hais qhia rau Maiv Yaj tias kom Maiv Yaj ua siab ntev nyob tos Koob vim tias Koob yuav mus nrhiav hauj lwm ua ntshe nws yuav tau mus txawv nroog, txawv teb chaws. Maiv Yaj nws tus kheej nws to taub zoo txog ntawm nws thiab Koob nkawv txoj kev hlub kom nws tos ib xyoos nws yeej tos taus nws thiaj li tso Koob mus nrhiav hauj lwm ua.

Thaum no ces Koob ho mus nrhiav tau ib txoj hauj lwm uas yog mus kaw ntoo, txiav ntoo coj los kaw muag rau neeg ua vaj ua tsev. Lub company ua ntoo ntawm no yog nyob rau hauv Teb Chaws Brazil. Thaum lawv txais Koob mus ua hauj lwm lawm cov nais thiaj li tau muab Koob thiab ib txhia cov neeg ua hauj lwm xa mus nyob rau hav zoov ua cov mus ntov ntoo thiab muab ntoo pem hav zoov. Mus nyob rau hav zoov hav tsuag li ntawv yog ib qho txaus ntshai heev Tab sis lawv ho them nyiaj zoo thiab them ntau.

Koob thiab cov neeg ua hauj lwm tag nrho 8 leej raug xa mus muab ntoo nyob rau ntawm ciam teb Brazil thiab Equavador. Nws yog kiag hauv Amazon Rainforest.   Thaum sawv daws mus txog rau ntawm ciam teb Ecuador sawv daws tau mus dai tent thiab ua tsev so vim tsis paub hais tias lawv pab tuaj txiav ntoo ntawm no lawv yuav nyob ntev npaum li cas thiaj li yuav tau rov mus tsev. Hais txog zaub mov noj thiaj tej nyuag khoom siv xws li tshuaj txhuam hniav, shampoo da dej ces company yeej npaj txhij rau lawv txhua tus.

Li tej laus ib txwm hais yog niag zoov txwj zoov laus xwb ib txwm pua tiam tsis muaj leej twg tuaj mus ntov li nyuag nas noog liab thiab nyaj quaj zom zaws txhia chaw... noog roov noog haum vag ya dawb vog puv toj roob hauv pes, npua teb thiab mos lwj los noj txiv qab rog txiv lwm tsib qus sib tog quaj ntshoo nrooj Thia chaw.

Yav nruab hnub ces Koob thiab cov neeg ua hauj lwm lawv mus txiav ntoo thaum lawv txiav tau ntoo lawm ces lawv muab coj los teem ua ib pawg tom qab ntawv cov truck mam li tuaj thauj coj mus rau hauv company mam li muab kaw ua ib daim ib daim coj mus muag lawm xwb. Yav tsaus ntuj hmo ntuj ces sawv daws los da dej ua hmo noj thiab pw lawm xwb. Nyob rau niag hav zoov zoo li no tsis hais nruab hnub hmo ntuj yeej los nag tshauv xuj xuav tag mus li tsis muaj ib lub sij hawm nag yuav tu li hais txog kev rauv taws lawv rauv tsis tau taws vim tias nws ntub tag mus li xwb kev ua zaub mov noj ces lawv siv propane xwb hais txog teeb taws pom kev lawv siv battery xwb.

Koob lawv twb tuaj txiav ntoo tau muaj 1 week lawm cov trucks twb tuaj thauj ib lwm tag lawm lawv tseem yuav tau mus txiav kom tau ntoo ntau thiaj li txaus rau lub week tom ntej lawv tseem yuav rov qab tuaj thauj dua.

Tiam sis muaj ib qho uas Koob thiab cov txiav ntoo thaj chaw ntawm no lawv tsis paub xws li nyob rau sab hnub poob tsis deb ntawm thaj hav zoov nov muaj ib lub zos Mab Qus uas yog hom Mab Qus liab qab tsis hnav ris tsho lawv ib txwm nyob rau hav zoov nto txhiab xyoo los lawm. Lub zos Mab Qus nov coob txog 30 tawm yim neeg muaj txiv neej poj niam laus hluas me nyuam yaus huv si lawv ua zos nyob rau hauv plawv hav zoov sab Teb Chaws Ecuador lawv tej vaj tse yog xuas ntoo ua thiab vov nplooj txoob nplooj toov laj xwb.

Tau 2 hmos tag los no cov Mab Qus nov twb tuaj soj tau Koob lawv chaw nyob tag lawm Mab Qus npaj yuav tuaj attack lawv vim tias cov Mab Qus ntawm no lawv ib txwm nyob hav zoov lawv yeej tsis tau tiv tauj cov neeg sab nrauv yog li ntawv leej twg uas yog cov neeg sab nrauv tuaj txog rau lawv ciam dej ciam av lawv thwm tias yog lawv cov yeeb ncuab lawv yuav tsum tau muab tua thiab muab caum kom khiav rov qab mus kom tag cov Mab Qus ntawm no lawv tsiv thiab nyaum heev.

Mab Qus twb npaj tau hneev nti, riam, hmuv thiab xub tshuaj npaj tuaj mus attack Koob lawv.

Hmo ntawv nws yog ib hmos los nag tij tauj tom qab noj hmo tag lawm sawv daws nyias kuj mus pw nyias lub tent tag Koob nws kuj nkag mus rau hauv nws lub tent thiab npaj yuav pw. Nyob rau hmo no Koob pw tsis tsaug zog nws txawm yuav tig rau sab twg thiab pw ntxeev tiaj khwb rwg los nws tsis tsaug zog li tsis paub tias xyov ua cas ntshe tej zaum nws yog nco Maiv Yaj vim nws twb ncaim tuaj ua hauj lwm tau 1 week ntau lawm nws tsis ntsib Maiv Yaj lawm.

Nyob hav zoov yav hmo ntuj hnov tej nyuag suab kab hmo ntuj quaj nrog rau tej tsiaj yos noj hmo ntuj quaj ua rau txias siab kawg li.

Hmo no nws yog hmo uas Mab Qus tuaj attack Koob lawv cov tuaj txiav ntoo Mab Qus taws tsau tuaj txog Mab Qus tuaj mus vij lawv txhua tus muab lawv rub tawm hauv tent tawm los thiab xuas hmuv nkaug 7 tug ntawv tuag tag.

Mab Qus muab Koob rub tawm hauv nws lub tent los Koob mas ntshai kawg li tsis muaj ib yam dab tsi yuav ntshai tshaj qhov no lawm thaum pom lawv 7 leej raug Mab Qus muab nkaug tuag tag Mab Qus muab lawv cov cev luag los tso ib pawg tsw nyoos ntxiag hos Mab Qus nthe zom zaws ua suab ntas ntua txhia chaw.

Mab Qus tsa hlo hmuv rau Koob ob peb sim yuav nkaug yuav nkaug tiag tiag Mab Qus ho tsis nkaug Koob Mab Qus mus tu hmab los muab Koob khi cab nrog Mab Qus mus lawm. Hos 7 tus tuag ntawv ces Mab Qus muab lawv cov cev faus tag lawm hos muab lawv cov taub hau txiav nqa mus tag huv si lawm.

Koob mas ntshai heev li nws ntshai tsam Mab Qus lam muab nws tua tuag ces nws tsis tau rov qab mus pom nws tus hlub uas yog Maiv Yaj thiab nws niam nws txiv nyob tom qab.

Mab Qus ho tsis tua Koob hmo ntawv Mab Qus muab Koob cab ib hmos mus txog rau Mab Qus lub zos coj Koob mus nyob rau hauv ib yim niag Mab Qus. Ib hmos tag kis kaj ntug tag zej tag zos lub niag zos Mab Qus ntawv tsis hais poj niam txiv neej tus laus tus hluas puav leej tuaj saib Koob.

Tib co liab qab plwb ploog tsis muaj tus twg hnav ris tsho tsis hais poj niam txiv neej lawv muab tib daig nyuag ntaub luaj 1 xib teg khiab kiag lawv qhov nyuag khoom tsim noob neej xwb.

Tej me nyuam me txij li 10 xyoo rov hauv tsis muaj ib tuag yuav hnav ris tsho tib co liab qab xwb tsis hais me nyuam tub los sis me nyuam ntxhais.

Mab Qus tus yuav hais lus li cas los hais li tiam sis Koob tsis paub lawv cov lus xyov lawv hais dab tsi xyov Mab Qus yuav muab Koob coj mu


No comments:

Post a Comment