Friday, May 29, 2020

Khawv KooB Tiv Thaiv Tus Kheej

 

Khawv Koob Tiv Thaiv Tus Kheej

Nyob zoo ib tsoom kwv tij neej tsa kuv npe hu ua  Ham kuv zoo siab thiab txau siab muab kuv zaj khawv koob no qhia rau peb hmoob tas nro, yog leej twg nyiam kawm kuv zaj khawv koob sib rig sib ntau no, kawm coj los tiv thaiv yus tus kheej,yog thaum koj kawm tau zaj khawv koob no lawm yuav ua rau koj siab loj yeej tsis nrai leej twg li,yog thaum koj kawm tau lawm no koj yuav tau hu rau kuv es kuv foom ib cov lus rau koj mas koj coj mus siv thiaj li work nawb

 Zaj khawv koob hais li hauv qab no

Pib Nas Xom loom nas

Oob loob khoob nas xom loom nas

pug yeev pug lav yeev lav loov kom lom xeb..........

zaj khawv koob los mus xaus li no xwb yog thaum koj siv ntau kiag lawm no ces tsua hais lo tias...Yeev lav loov kom lom xeb......tas ntso ces ntaus kiag xwb es yog leej twg kawm tau lawm no yuav tsum hu rau kuv es kuv foom ib cov lus rau nws mas nws thiaj li siv tau yog leej twg kawm tau los tsis hu rau kuv foom cov lus rau nws ,nws yuav ua tsis leej,kuv tus xoov tooj yog(612)607-2514


No comments:

Post a Comment