Friday, May 29, 2020

Khawv KooB NKauj NrauG

Khawv KooB - Nkauj Nraug

 

CeeB Toom:  Txoj  khawv koob no peb tsuas tso qhia  kom suav daws ua kev kawm paub tias peb Hmoob yeej muaj txuj ci tiag xwb . Tsis yog yuav coj  los rau suav  daws coj mus siv rau lwm tus tib neeg  kom muaj teeb meem.  Yog koj coj mus siv rau tej yam uas tsis yog lawm es ho muaj teeb meem koj tus kheej yuav tau ris koj , tsis cuam tshuam txog tus qhia zaj khawv koob no , los yog tsis cuam tshuam txog peb lub  website - Vas sab no. Ntseeg tias  suav daws yuav muab kev koom tes. Ua tsaug.

zaj khawv koob ua kom hluas nkauj nyiam! yuav tsum kawm hmo ntuj xwb, yog thaum koj kawm koj yuav tsum tau taws ib tug xyab thiab ib lub teeb (teeb cig nplaim taws) tso rau ntawm koj xub ntiag. zaj khawv koob hais xws li nram:

 yij cawv nyab xeeb vwj cawv nyab leeb veeb leej leej YAJ LOS TUAM xeeb coob coob aiv tswj nyoob VAJ XYO MIM los zeej”

                              (Tas li no lawm xwb.)

 

Txheej txheem muaj xws li:

 

ntawm qhov sau has tias yaj los tuam ntawv yog tias koj yog xeem yaj thiab yog tus tub hlob ces hais li ntawv tab sis yog koj yog tus tub 2 ces hais tia: los lwm, tub 3 ces hais tias: los xab, tub 4 ces hais tias: los xwm.

        Yog hais tias koj yog xeem yaj ces hais tias: yaj los tuam, koj yog xeem vaj ces hai tias: vaj los tuam los yog vaj los lwm seb koj yog tus tub thib dab tsi ces puv mus raws li ntawv.

               Hais txog ntawm tus hluas nkauj koj nyiam ntawv seb nws yog xeem dab tsi, piv txwv li tias nws yog xeem vaj ces koj hais tias: vaj xyo mim, xeem xyooj ces koj hais tias: xyooj xyo mim. pauv mus raws li ntawv xwb.

 

      Lus Cev los ntawm tus sau  zaj khawv koob:

        Thaum kawg no muaj 2-3 lo lus hais rau koj tij laug nyiaj thov koj pab ua zoo muab teeb thiab sau kom meej ua ib qho kev kawm rau peb haiv hmoob, hmoob thoob qab ntuj tus xav kawm thiaj li tau kawm  thiab tsis xav pub kom muaj cov tib neeg tuaj hais thuam peb hmoob txuj ci khawv koob yog tsis li ntawv ces peb yuav tsis muaj siab rov tuaj nthuav txuj ci ntxiv lawm. hais txog tej khawv koob no kuv kuj tsis paub npaum li cas tab sis kuv tsuas qhia li qhov kuv paub xwb..! lwm zaus kuv yuav rov tuaj qhia khawv koob dua. Ua tsaug ntau tij laug nyiaj.

 Sau npe thoj lis Yaj


No comments:

Post a Comment