Dab NeeG Kev HLuB
Broken hearts are never healed. They haunt us for a lifetime even if we find someone else. Our past teaches us lessons that make us more aware and more human. Why then do we feel so hurt knowing it can only get better?
   Breaking up with someone you care about is one of the toughest decisions any of us will ever have to go through. Dealing with the pain and heart break is never easy. We just have to live the days as they are set out and not live in the past.
    We all believe, if only because we must, that love can be found. Some of us - maybe most of us - have discovered it can also be lost for a life time.
Txoj Kev Siab Ntsws Puas Ntsoog Los Ntawm Kev Hlub…  Nws Yeej Yuav Nrog Koj Mus Tag Ib Sim Neej Txawm Tias Muaj Ib Hnub Koj Twb Nrhiav Tau Tus Tshiab Los Hlub Lawm Los Xij..Lub Neej Tag Los Yog Ib Yam Ua Kev Kawm Rau Yus Lub Neej Lawm Tom Ntej…Txoj Kev Plam Tus Koj Hlub Yog Ib Yam Tsis Yooj Yim Rau Tus Kheej Kiag Li….Txhua Zaus Lub Ntuj Yuav Tshav Yuav Los Nag Zoo Li Koj Tseem Nrog Nws Nyob Rau Lub Caij Nyoog Qub Tag los Txawm Tias Twb Dhau Mus Ntau Xyoo Lawm Los Xij…Nov thiaj hu tau tias Tib Neeg Txoj Kev hlub….Nyob  Ntiaj teb… 

Nyeem Dab Neeg Nram No:

More Stories Coming Soon.. Dab neeg tshiab yuav tawm ua ntu zus, kav tsij rov qab tuaj nyeem nawb cov phooj ywg suav daws

 1. Xee Yaj Txoj Kev HLuB
 2. Yeej Pheej Txoj Kev HLuB
 3. Xais Lub Neej NtsuaG
 4. Cas Ham Txoj Kev HluB
 5. Tsim Vaj Txoj Kev HLub 2
 6. Paj Huam Kev HluB
 7. Thaj YeeB Txoj Kev HLuB
 8. HluB IB Zaug Dhau Mus
 9. Suab Nag Tham Tau Dab
 10. Nkauj Zaj Thiab Nuj Ntxiag 
 11. Roob Qau Dab
 12. Koob Yuav NKauj Mab Qus


No comments:

Post a Comment