Sunday, May 31, 2020

Khiav NKauj FA Mus Ntsib DaB

 Zos Moos Oom - Nplog Teb

Khiav Nkauj Fa Mus NtsiB DaB

Ceeb toom: Txwv tsis pub koj tuaj muab coj mus piav tawm rau hauv youtube vim peb muaj peb tshooj youtube lawm thiab tsis pub muab luam tawm los yog coj mus tso rau lwm qhov chaw tshiab. Ua tsaug.

 

Tus sau:    VAJ YIM LEEJ  VAJ

Nyob zoo ib tsoom phooj yws uas nyiam nyeem dab neeg hauv 3haivhmoob.com no thiab hnub no kuv yuav rov qab los piav txog ib zaj keeb kwm ntawm peb hmoob ntuj qub qab ntawm cov laus txheej thaum ub. Zaj neej neeg no tshwm sim thaj tsam li ntawm xyoo 1985-1986 ntawv xwb tsis ntev  heev los no vim tias peb tej niam thiab tej txiv yav ntuj qub qab thaum ntawv mas yog yus yog ib leej tub hluas cia li mus pom ib leeg hluas nkauj twg yog yus nyiam lawm ces yeej tsis paub tias tus hluas nkauj ntawv nyiam yus los tsis nyiam li cia li npaj kom tau ob peb tug hluas kom khov kho ces tos yog nrug zog niam thiab txiv thaum twg lawm ces cia li muab zij xwb. yog li kuv zaj neej neeg lub sij hawm ntawv txawm muaj ib tus tub hluas hmoob pom muaj ib tus hluas zoo2 nkauj ces nws txawm nyiag nyiam thiab cia li npaj tau ob peb leej tub hluas mus zij tus hluas nkauj ntawv los ua poj niam thaum lawv mus zij los txog tsev lawv kuj muab lwm qaib ua nws poj niam tab sis tus hluas nkauj ntawv yeej tsis kam nrog nws pw saum txaj li nws pw saum txaj tus poj niam ntawv muaj peev xwm pw hauv qab txaj tau 6 lub hli nkaus yeej tsis kam nrog nws pw li sawv ntxov kuj tawm los nrog cov muam ua tshais noj thiab nyob li tus niam tsev thiab twb nyob tau yuav luag ib xyoo ntuj zeeg twb rov ze2 lub qab tsiab peb caug yog li ntawv lub zos ntawv thiaj li yuav sib khoom ua ib thaj neeb sau sub xa nrog lub xyoo laus mus yog li nhub ntawv lawv txwv tsis pub leej twg hauv lub zos ntawv tawm mus ua liaj los ua teb li hnub ntawv cov kwv tij thiab cov muam lawv tawm mus sib pab kwv tij neej tsa sab nrauv tag lawm tshuav tus nyab ntawv ib leeg lawm xwb hnub ntawv nws thiaj npaj khiav ua nkauj fa thaum nws khiav mus txog ntug zos na has pom ib tug tsov mas txaij nraug kha loj tiag2 lub taub hau ploj pem qaum kev lawm lub pob tw nyob nram qab ke tshwm yav duav xwb nws pom kiag mas nws lem hlias rov qab los tim zos ua khau poob tag nrho los li lawm thaum nws los txog nws tseem zais twb tsis qhia rau leej twg paub tias nws ua nkauj fa ces pom tsov li ntawv li thiab nws ua tiag rov los nrog nws tus txiv nyob twb yuav luag rov muaj ib xyoo twb rov txog lub caij las nplej hnub ntawv nws thiab nws tus txiv nkawv mus las nplej ua ke nws dag tias cia tus txiv mus ua ntej pem teb nws mam ntim mov lawv qab tuaj mus caum tus txiv,

           Thaum tus txiv ua ntej lawm nws nyiag kev ua nkauj fa dua zaum ob zaum no nws mus vim yog ntuj deb kev ncua ntev nws ua nkauj fa khiav ib hnub tsaus ntuj kiag nws mus txog ntawm lawv ib daim qub teb, nyob ntawm ntug teb muaj ob lub toj ntxa nws ntsia na has muaj ob niag dab tsi mas dub nciab ntawm ob lub niag toj ntxa nws xav tias cia kuv maj mam maub khaws ib tug tog tas los tib nplawg seb ob niag dub nciab ntawv yuav ua cas no os nws tig mus yos pas tau tig los ntsia na has ob niag dab ntawv twb ploj lawm tsis pom lawm nws cia li khiav kiag hla dhau ob lub niag toj ntxas ntawv mus lawm.

Thaum ntawv twb yog  thaj tsam ntawm 8 teev rau teev 9 teev yuav luag ib tag hmo ntawv nws xav2 nws kuj ntshai kawg nkaus li thiab nws sawv xav  xav ib pliag hmoob los kuj ua tau ib lub me nyuam tsev teb nyob hauv plawv teb nws tiaj lias mus nkag kiag rau hauv saib no cas hnub ntawv lawv kuj tuaj las nplej thiab lub cub tawg tseem tshuav ib tug taws ncho2 nws thiaj maub mus lauj tau kiag ib tsuag taws los ntsaub kiag ib pliag ces kuj ciaj tuaj nws saib no lawv ua ib lub me nyuam txaj nyob ntawm ntug cub muaj ib daim me nyuam khaub pam nws nce kiag mus pw muab daim me nyuam hkaub pam vov tab sis daim khaub pam luv luv vov taw tshuav taub hau vov taub hau tshuav taw lub sib hawm ntawv nws ntsia kiag ntawm lub qhov rooj tsev teb nas muaj ib niag poj ntxoog txim kiag los zaum kiag ntawm ntug cub nte taws cov niag plaub hau mas txhov txoog ob lub niag qhov muag sawv ntsug qhov ncauj los sawv ntsug txaus ntshai tshaj plaws li cov niag plaub hau mas lo tej niag nplooj hmab nplooj ntoos mas tsw li kub nyhiab los tsis xws tsw txawv tshaj plaws li niag poj ntxoog ntawv pheej zaum pheej daws cov niag nplooj ntoos ntawm nws cov niag plab hau thiab pheej ua ntxeev tes ntsia nws qhov cub tuag me ntsi ces pheej tsij taws ua ntxeev tes saib nws ib hmo kaj ntug kiag 

                     Sij  hawm twb 4 teev noog xiav twb quaj zom zaws lawm niag poj ntxoog mam li txim kiag ntawm lub niag qhov rooj tsev teb mus rau nraum zoov lawm. Niag poj nkauj fa ntawv sawv tsees los nthos nkaus cov niag tw taws uas niag poj ntxoov ntawv pheej tsij ib hmo ntawv txawb cuam kiag raws niag poj ntxoog qab rau nraum zoov lawm niag poj ntxoog mas tshuab nrov plig pleg2 mus lawm kaj ntug nws mam sawv niag tshee2 tawm rau nraum zoov nws mam rov taug kev mus txog tim yawm txiv thiab niam tais lawv zos.

 Tus niam tais thiab yawm txiv mam tso xov kom tus ua vauv tuaj tus ua vauv los kuj ua siab ntuj ntev mus thov ob peb leeg kwv tij tuaj thov yawm txiv coj nws tus poj niam rov qab los tsev. thaum rov los txog tsev lawm kuj lam sib uv sib uv nyob txog rau thaum lub caij hlais nplej tag ntau nplej los rau hauv txhab tag lub sib hawm ntawv tsis zoo li txheej niam no uas yuav muaj ntsev muag tom kiab khws li ntxeej niam no tus txiv thiaj kom nws zov tsev tus txiv yuav tuaj yuav ntsev los noj tus txiv mus yuav ntsev lawm nws rov ua nkauj fa dua zaum peb zaum no nws rov mus txog tom daim teb thaum nws mus thawj zaug ntawv pom dab ntawv tsaus ntuj lawm thiab nws tsis tau luag rov mus pw ntawm lub tsev teb qub lawm nws mus yos yos no pom hmoob muab cov nplej mus ntau rau ntawm qab tsev teb pov cov quav nyab npog ib ya cav uas thaum lawv luaj teb vau nqis hav nws nkag mus pw raws yav cav uas quav nyab nphog ntawv ib pliag kiag xwb cas dab tsis tsawm siv tsaj2 yav niag cav ntawv nrov kig kuag 2 pem hauv paus cav los txawm siv los tshawb raws yav niag qab cas uas nws pw ntawv pem hauv paus cav los lawm ntag laus niag ntawv pheej tshawb nws raws yav niag qab ca ntawv nws pheej tshawb los ze niag pog nkauj fa ntawv zuj zus ces niag pog nkauj fa ntawv pheej chaub laug raws yav qab ca ntawv tshuav li ntawm ib daj kiag xwb ces tag yav quav nyab nphog ntawm yav cav ntawv ces niag dab ho tshawb2 los tsis txog nws ho tsum lawm.

                    Tag kis kaj tug kiag pog nkauj fa ntawv nws mam tawm ntawm yav niag qab ca ntawv los mam taug kev mus txog tom niam tais yawm txiv tsev lawv rov tso xov rau tus ua vauv ntawv rov tuaj tos dua. zaum ntawv poj nkauj fa zeem kiag tsis ua nkauj fa ntxiv lawm ces mam los ua ib tug niam tsev zoo rau lub cuab yig muaj me tub me nyuam sib hlub los txog niaj hnub niam no. kuv zaj neej neeg no tus niam tsev no tseem muaj txoj sia nyob hauv peb lub zos moos cab no. thaum kawg no kuv zaj dab neeg los hais xaus li no xwb qhov zoo kawm los thaum peb cov nkauj muam nraug nus tau nyeem tag lawm qhov zoo kawm los khaws ua kev kawm rau peb lub neej yav pem suab yam twg yus tsim nyog ua lawm tau txais txiaj ntsig mam li ua yog ua tsis muaj txiaj ntsim yuav tsum ua zoo xaiv ua zoo taug thiaj tsis yuam kev nawb cov me nkauj muam nraug nus hmoob aw. thaum kawg no thov ua tsaug rau peb lub vas sab no ua tsim tau rau peb tuaj sau dab neeg tsim kev lom zem rau peb thiab.


No comments:

Post a Comment