Sunday, May 31, 2020

Roob Qau Dab

Roob Qau Dag yog dab tsi?Roob Qau Dab yog ib zaj keeb kwm uas peb hmoob tej laus yeej ib txwm paub ib txheej dhau ib txheej los lawm. Txuas ntxiv ntawm no yog keeb kwm hais txog ntawm lub Roob Qau Dab no:

Lub roob Qau Dab no nyob ze rau ntawm looj ceeb sab uas mus rau thab tas nplee, kam looj los yog npoj yais....yog koj mus dhau txoj kev no ces koj yuav tau txua ib rab qau ntoo mus tso rau ntawm pawg Qau los yog lub sam mos txhos no. Muaj ib txhia neeg ces lawv kuj cia li de ib re nplooj tso rau los tau, tab sis tib neeg feem coob yog lawv txua ib tug qau ntoo coj los tso rau ntawm pawg khaub los yog lub sam mos txhos no. Thaum tus neeg txua tau tus qau ntoo coj mus tso rau ntawm pawg khaub no lawv hais rau tias: " Kuv dhau kev los mus es muab yam khoom no rau koj, thov koj nrog pov fwm kuv kom mus noj qab nyob zoo thiab tau lag tau luam raws siab xav yog tias yus mus ua lag luam."Yog hais tias leej twg lam hais lus phem los yog tias ho tsis txua ib tug qau ntoo tso rau ntawm lub sam mos txhos no ces , koj mus kev ib chim xwb yeej cia li mob ceg, los yog mob lwm yam ua rau koj mus tsis taus tsev li lawm. Qhov no thiaj ua rau sawv daws muaj kev ntseeg tias yeej muaj dab tiag, yog li txhua tus hla txoj kev no mus thiaj yuav tsum tau ua raws li hais los saum toj no xwb .

Keeb kwm piav tseg tias lub roob qau dab no mas tim thaum ub muaj ib tug hluas nkauj tsis muaj txiv yuav es nws tau ntim su cab ib tug npua tuaj mus nrhiav txiv yuav. Ces thaum nws mus txog qhov chaw hais ntawv nws tuag lawm, ua ntej nws yuav tuag nws tau foom ib co lus tseg tias " Nws tsis tau muaj txij nkawm dua , yog tus txiv neej twg mus txog thaj chaw ntawv yuav tsum tau txua 2-3 rab qau ntoo ua khoom plig rau nws Yog tias leej twg tsis txua ces thov kom muaj mob rov qab los thov nws."

Muaj qee leej kuj piav tias tus ntxhais uas tuag ntawm lub roob no yog ib tug ntxhais Nplog, niam txiv ua nom es khoo nws heev li tsis muaj ib tug hluas twg tham tau yog li nws tsis tau deev dua txiv neej thaum nws tuaj txog saum no nws yuav tuag nws thiaj foom cov lus no tseg. Nij hnub nim no tib nee dhau txoj kev no yeej tseem nco ntsoov txua ib rab qau ntoo rau yog li tej laus thiaj muab lub roob no hu ua Roob Qau Dab.


No comments:

Post a Comment