Friday, May 29, 2020

Khawv KooB Tiv Thaiv

Khawv KooB  Thiv Dab Thiab Tiv Thaiv Neeg Phem

Nyob zoo cov phooj ywg sawv daws uas nyiam tuaj nyeem thiab sau dab neeg hauv peb lub vas sab peb haiv hmoob.com no vam thiab cia siab tias nej sawv daws yuav noj qab nyob zoo thiab. hnub no kuv tuaj muab ib zaj khawv koob coj los qhia rau peb tau kawm tej thaum lub sib hawm ti tes ti taw thiaj tau siv los daws dab los sis daws kev tshav raug luag sab ua rau tej me nyuam quaj ntsej muag xiav tag los yog thaum muaj lwm tus xav txov yus, yus yuav muaj zaj khawv koob no los ntis yus thaum luag puav tau yus lawm yus thiaj muaj kev tawm ntawm  luag lub voj hluas.

 

    Txheej Txheem li nram no:

  1.       Txheej txheem ntawm zaj khawv koob no thaum koj kawm koj yuav tsum kawm thaum hmo ntuj xwb tej kab tej ntsaum thiaj pw tag koj kawm luag thiaj tsis hnov koj ua thiaj tau txais txiaj ntsig nawb tsoom npoj yaig hmoob hmov thiab tshua,

 

2. Thaum koj kawm koj yuav tsum taws ib tus tswm ciab rau ntawm koj xub ntiag koj thiaj yuav kawm tau txais txiaj ntsig nawb thaum koj txheev zaj khawv koob no lawm koj yuav tsum npo pas hais kom tag kiag xwb mas thiaj li yuav leej.

 

3.   koj hais 1 zaug koj nti 3 tawb qaub ncaug rau koj sab tes koj muab los plhws saum koj lub taub hau ti nram ko taw... koj ua zaum 2 koj rov nti peb tawb qaub ncaug los pleev dua li qub koj rov ua zaum 3 li qub thiab coj los pleev dua ( txhais tias koj ua 3 zaug koj nti 9 tawb qaub ncaug los ua li qub). Nov yog koj ua ntis koj tus kheej thaum koj yuav taug kev deb es tsis tshua tau luag koj ua li no ces koj siab loj lawm thiab thaum koj pw los yog koj tsis tau luag koj ua los pov hwm koj tus kheej ib yam thiab.

 

             Ua Pab Lwm Tus

4.  Hos hais txog ntawm koj ua pab lwm tus ces siv mus lis no koj taws ib tus tswm ciab koj muaj ib txoj hlua los thaum koj txheev zaj khawb koob koj muab yom saum cov nplaim tswm ciab ( nplaim teeb) koj ua tas koj mam muab muab txoj hlua los tshuab 3 pas rau txoj hlua.. koj rov muab txoj hluas mus yom saum cov nplaim teeb koj rov txheev dua zaj khawb koob koj ua 3 zaug tshuab 9 pas rau txoj hlua koj mam li muab khis rau tus tib neeg ntawv nws yuav kav 6 lub hli uas tsis muaj dab tsis los zes nws ntxiv.

 

5.   Yog koj ua rau rab riam koj muab rab riam uaa muaj lub hnab riam ( muab rab riam thau los koj rov muab lub ntsis ntsaws rau lub hnab koj ua ib zaug tshuab 3 pas rau rab riam ntawv kom ploj mis ntsis rau lub hnab... koj ua 2 zaug koj tshuab 3 pas koj muab ntsaws kom ploj li 1 nrab rov ua zaum peb li qub koj tsuab 3 pas dua koj muab ntsaws kom ploj kiag rau lub hnab muab rab riam ntawv rau tus tib neeg ntawv nqa yuav tsis muaj dab tsi los zes nws lawm.

6.  Kev siv tiv thaiv yus thaum ti tes ti taw luag yuav ua phem rau koj koj siv li no:  koj de kom tau ib res nroj koj ua zaj khawv koob noj li saum toj sauv uas kuv hais dhau los ntawv koj ua ib zaug koj tshuab 3 pas koj ua 3 zaug koj tshuab 9 pas rau res nroj ntawv koj muab ev rau nraum koj nrob qaum koj mam nkaum los yog khiav nkaum luag yuav nrhiav tsis pom koj... thaum luag yuav pom koj luag lub siab ua nyuj nyes luag cia li rov qab lawm koj mam nriav ncauj ke  tawm thiaj li dim nawb.

 

         Zaj khawv koob hais li nram qab no.

 

​Xamthub xamthub nas maus tas xas Phas qhas vas taus as las ham taus

sab mis sab maus tas xas phub thaus ves nas taus

xam qhaus ves nas thaus phub thab xas las nab kas xaj mis

thaj mam xas las nab kas xaj mis xas qham xas las nab kas saj mis

xam thub xas thub

 

zaj khawv koob tas li no xwb yog thaum nej kawm tau lawm txwv tsis pub nej coj mus hais ua si yuav tsis leej thov nej nrog kuv pov hwm thiab thiaj yuav tau siv rau lub neej yav pem suab nawb tsoom kaws npoj yaig aws.

 

Ua tsaug rau

Tus sau: Phooj Ywg:  Vaj  Yim Leej Vaj

Email: MiasLengvang.Vangyangxaihoua@pbm.Pnaustralia.com

Phone: 85630 284 7182No comments:

Post a Comment