Friday, May 29, 2020

Khawv KooB Tswm Txhob Ntuav

    Khawv Koob Tswm Kom Txhob Ntuav


 Qhia Kawm:  Txheej Txheem.

Lub sij hawm thaum koj kawm zaj khawv koob no nco ntsoov koj yuav tsum hlawv ib tug xyab los tuav ntawm koj tes koj mam li kawm, thaum kawm tau lawm koj cov mus siv thiaj li pab tau raws li tus xub fwb qhia. Zaj Khawv Koob Tswm kom txhob ntuav no qhia los ntawm Xib Fwb Me Xyooj. Feem ntau hmoob tej txuj ci tsis muab qhia rau cov hluas tom qab no kawm thaum tus neeg paub  tuag los yog tag sim neej lawm ces tej txuj ci no cia li tau tuag nrog tus twb neeg ntawv mus yog li peb Hmoob thiaj poob tej txuj ci no tag lawm.

 

                                           Zaj Khawv Koob

 Npaj 1 txoj hlua khi caj dab thiab hlawv ib tug xyab thaum koj ua zaj khawv koob no.

Plw...! txheev com txheev leej vam com vam leej...

xab sib thawb..xab sib tsoom..xeem vaj li cuab tsoob..

 Vaj Los tuam Tshij fam puj tseev fam tshwj..

Tshij sai puj tseev sai tshwj...Cim cawv cawv los leem txhij.. .

                (Tag li no xwb)

 

 

Koj ua 3 lwm nawb zaj khawv koob no.

Lwm 1:    koj muab txhoj hlua xov paj coj los khiab tus neeg mob ntuav caj dab koj tuav ob tog hlua ces koj tuav twj ywm txheev zaj khawv koob kom tag xwb.

Lwm 2:     koj pib rov hais zaj khawv koob pem hauv paus tuaj ces koj muab txoj hlua ob tug coj los sib chaws rig ua ke.

Lwm 3:    koj rov hais zaj khawv koob pem hauv paus tuaj ces koj muab ob tog hlua sib khi kom khov khov ua lub pob rau, ces koj hais ntxiv rau tias:

Nws noj mis , noj mov, haus dej  txhaum txaws saib txaws ntsws ntuav los kuv khi kom nws tswm txhob ntuav lawm nawb.

Nco Ntsoov:

 

Saum ob kab ntawv liab liab sau tias Xeem Vaj thiab Vaj los tuam.  Yog koj mus ua zaj khawv koob no rau xeem xyooj ces koj hais tias xeem xyooj ..nyob ntawm qhov lawv thov koj ua seb yog ua rau xeem hmoob dab tsi.

Seb nws yog tus me nyuam pes tsawg. Yog tus me nyuam tub hlob ces koj hu ua:  Los tuam,  Tus me nyuam 2 koj hu ua: Los lwm,  Tus me nyuam 3 koj hu ua: Los Xab, Tus me nyuam 4 koj hu ua los xwm los yog hu tias tus me tub txawg no los tau.

Tus me nyuam txhais koj hu ua : Vaj xyo mim, xyooj xyo mim...seb nws yog xeem dab txi xwb.

Tus txiv neej laus koj cia li tuav nws lub npe xwb los tau

Tus poj niam laus koj hu ua:  Vaj Los Phauj,..xyooj los phauj...nyob ntawm seb nws yog xeem dab tsi.

 

Lus Cev:  Yog koj ho paub txuj ci khawv koob es koj yog ib tug neeg siab loj siab dav xav qhia pub ib tsoom Hmoob siv no los nco ntsoov sau xa rau peb ntawm tus email hmongmeka@gmail.com   Los yog  sau rau ntawm qhov tias Sau Kev HLub  los  tau ib yam . Nco ntsoov qhia seb qhov txheej txheem siv yog ua li cas thiab nawb. ua tsaug ntau.

 


No comments:

Post a Comment