Saturday, May 30, 2020

NKauj Zaj Thiab Nuj Ntxiag


Txwv:  Txwv tsis pub leej twg tuaj muab cov dab neeg kev hlub thiab lwm yam hauv no coj mus tso rau lwm lub vas sab  yog tsis tau txais kev tso cai los ntawm 3haivhmoob.com.Warning: No one can copy these stories at 3haivhmoob.com to post on your own or other website without our permission. Thank you for your cooperation.

 

Txoj Kev Hlub Nkauj Zaj Thiab Nuj  Ntxiag no tshwm sim nyob rau lub Zos Roob Pas Zaj thiab Tiaj Kuj Yem, Teb Chaws Los Tsuas tau ntev li ntawm 60 tawm lub xyoo los no lawm. Nws yog ib zag kev sib hlub los yog sab sij huam uas yeej muaj tseeb tiag tiag, dab tso yav ntuj thaum ub hlob heev ua rau dab nrog neej sib txuas lus tau thiab qaws mus ua neej..rau yeeb teb lawm......

 Muaj qee hnub lub ntuj los nag..qee hnub pos huab thiab qee hnub lub ntuj tshav nrig nyob rau lub Zos Roob Pas Zaj teb chaws los tsuas thaj tsam ntawm xyoo 1950 tawm me me . Nyob rau ntawm lub zos Hmoob no muaj ib lub pas zaj loj heev  yog li tib neeg thiaj muab lub zos no hu ua Zos Roob Pas Zaj. Tib neeg kev mus ua noj ua haus yeej yuav tsum tau hla ntawm lub Pas Zaj no mus thiab los xwb vim lawv tej liaj teb nyob dhau lub Pas Zaj no rau nram hav lawm.

 Nuj Ntxiag yog ib tug tub Hmoob zoo nraug loj siab kheev tham txawj hais lus heev nws nij hnub mus ua teb hla ntawm txoj kev no, vim nws yog tus tub hlob hauj lwm txhua yam nws yog tus ua ntau tshaj nws thiaj tau mus ua qoob ua loo ntau dua txhua tus hluas uas yog nws ib phaum loj hlob los ua ke. Muaj ib hnub Nuj Ntxiag los tom teb los nws txawm ntsib ib tug hluas nkauj loj siab thiab zoo nkauj heev li tsis deb ntawm lawv daim teb.  Tus hluas nkauj no tau hu Nuj Ntxiag tias", Koj mus ua teb los thiab los tus nus?" Nuj Ntxiag teb tias yog kawg, koj ua teb los thiab los? Tus ntxhais no teb tias yog kawg kuv mus ua teb los thiab.

           Nyob rau Nuj Ntxiag lub siab nws xav tias tsis tau pom dua tus hluas​ nkauj no li nyob qhov twg  tuaj ne? Nws thiaj tau nug tias, " Tus muam, koj nyob qhov twg tuaj, cas zoo li kuv tsis tau pom dua koj li ne?". Tus Nkauj Zaj no thiaj teb Nuj Ntxiag tias". Nyob ze ze pem nej zos thiab". Sib tham me ntsis li no ces nkawd ob leeg txawm ua ke los mus tsev, tab sis thaum los dhau lub Pas Zaj me me  tus ntxhais  zaj no tau hais rau nuj ntxiag tias". Kuv yuav mus tom peb zos lawm es lwm zaus mam sib ntsib dua". Ces nkawd txawm sib ncaim lawm.

         Txhua zaus uas Nuj Ntxiag ntsib tus ntxhais no mas yeej pom  ev ib kawm zaub npuas uas muaj cov paj ib qaib tag li xwb tab txawm tias lub caij ntawd twb tsis yog lub caij uas muaj paj ib qaib lawm los xij.​ Thaum ntej Nuj Ntxiag kuj tsis xav li cas tab sis ua cas txhua zaus nws mus nram teb los ntsib tus ntxhais no tag li xwb. Tus ntxhais no hais lus  rau nuj ntxiag  zoo heev li tsis paub tias tus nkauj zaj no twb ua khawv koob muab nuj ntxiag mooj lawm los ua cas, nws yeej tsis  xav nyob tsev li lawm, tsuas xav mus nram teb tag li xwb kom tau pom tus ntxhais no  mas siab thiaj li yuav nqig.

        Ua mus ua los zoo li tus  ntxhais no cia li seej li lawm thiab, tej tib neeg mus liaj mus teb los lawv kuj ntsib nuj ntxiag thiab nws tus hluas nkauj no sib tham taug kev tag li tab sis mas tej neeg zej zog saib ua cas lawv tsis tau pom dua tus ntxhais no los dua xyov yog nyob qhov twg tuaj thiab vim thaj tsam ntawm lub zos Roob Pas Zaj no yeej tsis muaj zos Hmoob nyob ze li.​ Suav hnub suav hmo dhau lawm zuj zus, nkauj zaj thiab nuj ntxiag txoj kev hlub loj hlob lawm zuj zus ib tug tseg tsis taus ib tug li lawm.

           Tej neeg zej zog tau hais rau nuj ntxiag niam thiab txiv tias lawv pom nkawd tus tub tham ib tug hluas nkauj txawv heev tsis paub tias nyob qhov twg taug txoj kev ze ntawm lub Pas Zaj uas suav daws dhau kev mus los.​ Yog li ntawd nuj ntxiag niam thiab txiv thiaj hais rau nws tias," Me tub koj txiv wb laus lawm zuj zus yog koj tham tau hlaus nkauj no los xav kom koj yuav nyab los pab wb ob tug laus thiab?".Nuj ntxiag teb tias," Niam txhiab txiv kuv yeej tham tau ib tug hluas nkauj zoo heev lawm cia kuv mam coj neb mus saib thiab yuav los ua neb tus nyab los pab neb ob tug laus".

             Hnub twg yog tias Nuj ntxiag niam thiab txiv nrog nuj ntxiag mus ua teb ces thaum lawv los tsev tsis ntsib tus ntxhais no li, yog thaum twg ob tug laus tsis mus lawm no ces nuj ntxiag thiaj ntsib nws xwb, zoo li tus ntxhais no nws yeej paub ua ntej tias Nuj Ntxiag niam thiab txiv yuav mus saib nws es nws cia li tsis tuaj kom txhob tau ntsib.​ Thiab yog tias hnub twg nuj ntxiag tsis tau pom tus hluas nkauj no mas nws kho siab heev nyob tsis taus li. Thaum muaj tej yam txawv txawv li no tshwm sim nuj ntxiag niam thiab txiv thiaj paub tias tej zaum nkawd tus tub tham tau dab lawm. Nuj ntxiag qhia rau tus txiv ntxawm tias, nws thov kom tus hluas nkauj coj nws mus saib lawv tsev no los tus hluas nkauj hais rau nws tias , koj mus tsis tau, thaum twg wb sib yuav lawm mas thiaj li mus tau vim tam sim no koj hnav tsis tau peb cov khaub ncaws, yog koj mus txog hauv peb zos ces tej neeg hauv saib koj yog qaib yog npua xwb. Tej lus no nuj ntxiag kuj tau piav rau nws niam nws txiv paub tib si. Lawv tau txwv tsis pub nuj ntxiag mus ua teb lawm txij li thaum paub li no, tab sis tej hnub cov laus tsis nyob lawm ces nuj ntxiag yeej nyiag kev mus taug txoj kev ua teb no kom ntsib nws tus hluas nkauj dab no tag li .

      Nuj ntxiag niam txhiab txiv pib ua neeb ua khawv coob thaiv tus nkauj dab no, tab sis lawv yim ua neeb mas yim pom tej yam txawv heev tawm rau hauv vaj tsev thiab qab vag tsib taug.​ Tej zaum lawv pom tej tug qav loj loj nyob hauv qab txag, tej zaum mas pom cov me nyuam nab qab vag tsib taug thiab nkag los hauv tsev li..ua tau txaus ntshai kawg nkaus. Thaum zoo li no lawm lawv thiaj tau tsiv los mus nyob rau lub Zos Tiaj Kuj Yem uas yog ib lub zos nyob deb heev ntawm lub zos Roob Pas Zaj no seb puas yuav dim tus ntxhais dab no.

    Txawm lawv khiav los nyob rau Zos Tiaj Kuj Yem lawm los nuj ntxiag txoj kev kho siab yeej cheem tsis tau li, nws noj tsis taus mov vim txoj kev kho siab , ib hnub yuag lawm zuj zus​ tshuav ib tsuag txha lawm xwb. Nyob nyob muaj ib hnub cov laus tsis nyob tsev lawm ces nuj ntxiag cia li khiav mus nram teb thiab tsis los tsev li, thaum lawv mus nrhiav tau ces nws twb mob heev thiab nkees nkees lawm.   Nuj ntxiag tsev neeg tau coj nws rov qab los tsev thiab ua neeb  saib npaum cas los ib hnub tsuas nkees lawm zuj zus xwb li.

Nkauj Zaj thiab Nuj Ntxiag Txoj Kev  Npau Suav Caum Cuag​

     Kev neeb caum tsis cuag, khawv koob thaiv tsis tau vim nkauj zaj thiab nuj ntxiag nkawd kev sib cog lus thiab tau puav pheej los ntawm txoj kev nkauj kev nraug lawm.  Ib hnub  nuj ntxiag nkees lawm zuj zus xwb ua rau nws tau tag sim neej nyob rau thaum yuav luag tav su uas  lub hnub tab tom  ntseg. Tom qab Nuj Ntxiag tau tuag tag nrho, ntuj kuj tau los kiag ib kob nag tshav ntuj thiab tau muaj ob tug zaj sawv kiag tim lawv ntug zos. Muaj ib tug mas pom tshiab heev li ntsuab xiab liab ploog li, hos muaj ib tug mas pom nplhob nplhob tsis tshiab pes tsawg. Cov tib neeg hais zom zaws tias zaum no  Nuj ntxiag thiab nkauj zaj nkawd sib tau lawm lau. Tus zaj sawv uas pom tshiab tshiab no yog Nuj Txiag tus poj niam hos tus zaj sawv uas pom tsis tseeb no mas yog Nuj ntxiag vim nws nyuam qhuav  tuag mus ua zaj xwb ces tseem tsis tau tsheej zaj tiag thiaj li pom nplhob nplhob  li no.​

                    Vim txoj kev mus ua neej rau yeeb teb los yog Zaj teb zaum no , yuav tsis sib ntsib mus ib sim neej, nws niam thiab nws txiv tau quaj heev li. Mus liaj mus teb los quaj, taug kev los quaj, nyob tsev los quaj, tsis qab siab los ua noj ua haus li lawm.  Muaj ib hmos Nuj txiag thiaj tau los ua npau suav rau ob tug laus tias kom nkawd txhob quaj quaj, nws mus tau zoo neej ua lawm. Nws tau mus ua Fuab Tais zaj tus vauv, tau lub neej kaj siab lawm, nws yeej tiam ntawv los li no txij no mus kom ob tug laus ua ib saib. Txij li ntawd los ob tug laus kua muag thiaj tu thiab thiaj tsis quaj li yav tag los lawm. Nkauj Zaj thiab Nuj Ntxiag  nkawd lub neej los xaus li no xwb. Lub neej yad thaum ub dab thiab neej yeej sib cuag tau li no, txawm nim no kiag los yeej tseem tshwm sim qee yam zoo li no  ib yam liZaj Nkauj Dab Thiab Tub Lisuas nyuam qhuav tshwm sim nyob Los Tsuas Teb thaum xyoo 2010 -2011 tag los no.

 Ua tsaug ntau ib tsoom phooj ywg uas tuaj nyeem peb zaj dab neeg no, mam rov ntsib nej dua lawm zaus.

 

Lus Ceeb Toom:

 Cov dab neeg kev hlub thiab txhua yam hauv kuvhaivneeg.blogspot.com no peb tsuas yog tso rau sauv daws tau tuaj nyeem laug caij nyoog xwb txwv tsis pub leej twg muab luam mus muag los yog ua lag luam, yog koj coj mus kho los yog ua lwm yam tsis tau qhia rau peb paub , los yog muab hais tso rau hauv youtube thaum peb tshawb tau lawm koj yuav raug nplua raws txoj cai ntawm lub teb chaw koj nyob ko vim peb lub vaj sab no tau zwm raug caig lawm.

                 Ua tsaug ntau: 

                       Kuvhaivneeg.blogspot.com @2020


No comments:

Post a Comment