Saturday, May 30, 2020

Thaj YeeB Thiab Suab Nag

 Picture
Tus muam Suab Nag Lauj  yog ib tug ntxhais nquag, zoo nkauj, txawj xav..nws  muaj ib tug zoo hluas nraug thiab ib tsoom zoo phooj ywg.
         Thaj tsam ntawm ib nrab xyoo 2015 tag los ntawv suab nag lauj tau raug ib tug dab  uas yog los nrog nws tham ua hnub ua hmo li.  Suab nag tau sau ntawv tseg qhia tias,  lub sij hawm ntuj tshav , ntuj los nag thiab lub ntuj ntxhoo mas neej thiab dab cov ntshav yuav los nyob ua ke ua rau  tus tib neeg tsim txom kawg nkaus li..Nws nyuaj siab thiab kho siab heev yog li ntawv  suab nag tau txais txim siab tso nws ib tsoom phooj ywg tseg thiab tau  tag txoj sia  rau thaum lub 10 hli ntuj 2015 tag los no.  Txhua yam tsev neeg qhia rau peb vas sab kuvhaivneeg.blogspot.com , peb tau muab piav thiab ua ib qho VDO rau youtube lawm.  Yog koj ho muaj tej yam keeb kwm li no xav kom peb pab ua rau koj los thov sau rau peb rau ntawm qhov tias: Sau Kev Hlub nyob peb lub website no los tau.  Hos koj sau rau peb tus email : hmongmeka@gmail.com los tau. Ua tsaug.


No comments:

Post a Comment